ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2557-2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายบุคคลหัวข้อ “มิตรภาพ” ในมุมมองของผู้เรียน รายวิชา COM 223: การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว 27,800
2557-2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของสื่อ Infographic ในมุมมองของผู้เรียนรายวิชา IMC113: การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก อาจารย์กฤษณีกร เจริญกุศล 28,000
2557-2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบของภาพถ่ายอาหารในมุมมองของผู้เรียนรายวิชา ADS 358: การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา อาจารย์พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น 27,800