ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Evaluating Criteria for Infographic Media as Perspective by Students in IMC 113: Consumer Behavior Insight Analysis
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของสื่อ Infographic ในมุมมองของผู้เรียนรายวิชา IMC113: การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก
2557
2
28,000 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์