ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Evaluating Criteria for “Friendship” Portrait Photography as Perspective by Students in COM 223: Digital Photography for Communication
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายบุคคลหัวข้อ “มิตรภาพ” ในมุมมองของผู้เรียน รายวิชา COM 223: การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
2557
2
27,800 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์