ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Attitudes toward Respect for Human Rights regarding Smoking in A University Public Area: Integration of Research with Teaching and Learning Activities.
ทัศนคติต่อการเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้านการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง: บูรณาการ การวิจัยปฏิบัติการกับกระบวนการเรียนการสอน
2561
2
198,200 บาท
คณะวิทยาศาสตร์