ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Attitudes toward the Use of Plastic Foam Food Containers of Students, Employees, and Food Sellers on Rangsit University Campus: Integration of Action Research and Instructional Activities
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของนักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้า ในเขตมหาวิทยาลัยรังสิต: บูรณาการการวิจัยปฏิบัติการกับกระบวนการเรียนการสอน
2563
1
107,200 บาท
คณะวิทยาศาสตร์