ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

DEVELOPMENT OF STUDENT’S PUBLIC CONCIOUSNESS THROUGH COMMUNITY EXPERIENTIAL LEARNING
การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ชุมชน
2561
2
101,200 บาท
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม