ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Study of Instruction Based on iPad at Rangsit University.
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad ในมหาวิทยาลัยรังสิต
2562
1
99,200 บาท
RSU Cyber University