ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การบริหารจัดการวิชาโครงงานวิศวกรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2551
1
24,200 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์