ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การวิจัยนโยบายการวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยรังสิต จิระศักดิ์ สาระรัตน์ 10,500
2547-1 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์คณะพยาบาลในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง ภัทรา สง่า 19,400
2547-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดาริณี สุวภาพ 16,600
2547-1 การจัดทำคลังข้อสอบวิชาความร็เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ณัฐพล ขันธไชย 15,000
2547-1 การวิจัยเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 กับการปฏิรูปการเมือง พีรยา มหากิตติคุณ 21,000
2548-2 ผลของกระบวนการเรียนการสอนและการบูรณการในสถาบันต่อความเป็นวิชาชีพเภสัชและภาวะผู้นำของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ กุสาวดี เมลืองนนท์ 31,000
2550-2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 8,600
2551-1 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบมหาวิทยาลัยรังสิต 17,820
2551-1 การบริหารจัดการวิชาโครงงานวิศวกรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 24,200
2551-2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต 29,175
2551-3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์: การพัฒนาจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต(โครงการต่อเนื่อง) 16,700