ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์คณะพยาบาลในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง
2547
1
19,400 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์