ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การวิจัยนโยบายการวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยรังสิต จิระศักดิ์ สาระรัตน์ 10,500
2551-1 การบริหารจัดการวิชาโครงงานวิศวกรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 24,200
2551-2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต 29,175