ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Needs and Satisfaction of e-learning Instruction of Nursing Students, Rangsit University
ความต้องการและความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
2563
1
46,980 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์