ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00น.

ห้อง 1-605


วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2563, 09:13

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 09:00 ถึง 00:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1) ทรงพล อัตถากร
2) สุนีย์ ทองสว่าง
3) พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
4) ศุภยาดา ประดิษฐ์ไวทยากร
5) ธนัญชัย ลิมปาคม
6) ส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ์
สถาบันกีฬา
7) ปรานม ดีรอด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
8) ดุสิต ศิริสมบัติ
9) วัลลภา โพธาสินธ์
10) ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังสี
11) เกวลี อินมูลน้อย
12) จิตตานันท์ มีทิศ
13) สกุลปริยวัศว์ หงส์สกุล
วิทยาลัยการออกแบบ
14) ลลิตา สีมันตร
15) ลัดดาวัลย์ สารพัฒน์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16) สำราญ แสงเดือนฉาย
17) ฐิติ วิทยะสรณะ
18) ศศโสฬส จิตรวานิชกุล
คณะศิลปศาสตร์
19) จิราพร รักษาพล
20) สีตลา ศวิตชาต
สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ
21) ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22) สุมนา เกษมสวัสดิ์
23) สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า
24) สงบ ศศิพงษ์พรรณ
25) ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
26) จิตรลดา เวสารัชช์
27) ลักษณา เจริญใจ
28) ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร
29) สิริมา สุดวิลัย
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
30) สมพร ผลกระโทก
31) นันทพงศ์ ขำทอง
32) ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล
33) พรพรรณ ทรัพย์เอี่ยม
34) นฤมล เพริศวงศ์
คณะดิจิทัลอาร์ต
35) พจนีย์ กาแก้ว
36) ดรุณี พึ่งวงษ์ญาติ
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
37) กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
38) สุดาญา ออประยูร
สถาบันภาษาอังกฤษ
39) มงคล โสดาจันทร์
40) ภูวกร ศรีกาญจนา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
41) วรุตม์ เอมอุดม
42) ชนินท์ วงศ์ใหญ่
43) จตุพล ศรีวิลาศ
44) สุเมธี เกียรติเฉลิมกุล
45) สมหมาย บัวแย้ม
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
46) ศรัณย์ ธิติลักษณ์
สถาบันการบิน
47) ชนนนาถ เทพลิบ
คณะเทคโนโลยีอาหาร
48) พิชญา โพธินุช
49) ณัฐพงษ์ ปรีชาพัชร์
คณะพยาบาลศาสตร์
50) นิรุชา นิธิชัย
51) อรทัย เหรียญทิพยะกุล
52) ธเนศ สินเชาว์ทอง
53) สุภางพิมพ์ รัตตพันธ์
54) วิลาวรรณ เทียนทอง