ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การใช้โปรแกรม R กับการประมวลผลทางสถิติ

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00น.

ห้อง 6-A507


วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2563, 09:14

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019 เวลา 09:00 ถึง 16:00น.
รวมเวลา
360 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะวิทยาศาสตร์
1) สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ
2) วิรุฬห์ วิชัยบุญ
3) ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ
4) อินทิรา แถบพยัคฆ์
สถาบันเศรษฐศาสตร์
5) ผการัตน์ จำปาน้อย
6) อรอนงค์ นิธิภาคย์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) นิธิภา อาจฤทธิ์
8) สุมนา เกษมสวัสดิ์
9) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
10) วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
11) ธนวรรณ อัศวไพบูลย์
12) วรรณวิมล อารยะปราณี
13) จตุพล ศรีวิลาศ
คณะศิลปศาสตร์
14) จิราพร รักษาพล
15) นิตสัย นาคพรม
16) ศนิวาร วุฒฑกุล
17) รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
18) สีตลา ศวิตชาต
คณะเทคนิคการแพทย์
19) จิราภรณ์ เกตุดี
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
20) พรรณรัตน์ เคดิช
21) สุจินดา เลิศฤทธิ์
สำนักหอสมุด
22) รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
23) สมบุญ นาคพรม
24) อารีรัตน์ แย้มเกษร
25) เบญจพร เกาะแก้ว
26) ลิขิต นีรนาทภูรี
27) ปนัดดา พึ่งบุญ
ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
28) นิษฐา วีระชน
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
29) สุดาญา ออประยูร
สถาบันภาษาอังกฤษ
30) วรณิช วสุรัตน์
31) ภูวกร ศรีกาญจนา
คณะพยาบาลศาสตร์
32) นิรุชา นิธิชัย
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
33) วลัยลักษณ์ พรผล
34) ทิยานันท์ สวนกุล
35) ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล
36) พรพรรณ ทรัพย์เอี่ยม
คณะบริหารธุรกิจ
37) เบญจา สันติธนานนท์
วิทยาลัยเภสัชศา่สตร์
38) ธนิยา วัณณคุปต์
วิิทยาลัยเภสัชศาสตร์
39) สุทธิพันธ์ สุริยะ
คณะรังสีเทคนิค
40) กฤษณะ อุทาพรม
สำนักงานตรวจสอบภายใน
41) พนิกา สังขะโย