ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การทำคลิปวิดีโอโดยการใช้ Application

7 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00น.

ห้อง 1-308


วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2563, 10:41

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2020 เวลา 09:00 ถึง 00:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1) พัชรี คำธิตา
2) กนกพร อนันต์ชื่นสุข
3) วรรณี เอกศิลป์
4) ศิริกุล จันทรสว่าง
คณะวิทยาศาสตร์
5) ปัญญา มณีจักร์
6) สุเทพ มงคลเลิศลพ
7) กานดา ว่องไวลิขิต
8) บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
9) ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ
10) สุรชัย กาญจนคม
สถาบันภาษาอังกฤษ
11) กาญจนา ชีวาสุขถาวร
12) วีรภา พงษ์พานิช
13) สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์
14) จันทร์เพ็ญ เรืองศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
15) วิมลรัตน์ บุญเสถียร
16) วราภรณ์ ศิริธรรมานุกุล
คณะเทคโนโลยีอาหาร
17) ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
18) กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ
19) พิชญา โพธินุช
20) ณัฐพงษ์ ปรีชาพัชร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21) ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
22) ศิริวรรณ วาสุกรี
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
23) ชิดชไม วิสุตกุล
24) ประมุข ชูสอน
คณะเทคนิคการแพทย์
25) ศศิธร เกื้อกูล
26) กิตติญา กล่อมเกลา
คณะศิลปศาสตร์
27) ศนิวาร วุฒฑกุล
28) รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
29) ชัชชัย คุ้มทวีพร
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
30) อารีรัตน์ แย้มเกษร
31) ปนัดดา พึ่งบุญ
ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
32) นิษฐา วีระชน
33) รัชดา วิวัฒน์สกุลเจริญ
คณะบัญชี
34) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
35) ลักษณา เจริญใจ
36) ภญ.สุคนธา หาสาสน์ศรี
37) อ.ภญ.นภาพร ลักขณา
สถาบันวิจัย
38) รติมา ต๊ะดี
สถาบันเศรษฐศาสตร์
39) อรอนงค์ นิธิภาคย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
40) สิรธีร์ ลิมปนดุษฎี
คณะรังสีเทคนิค
41) อุษณีย์กร มหุวรรณ์สกุล
42) สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
43) พ.ต.ท.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
44) มนตรี ตะบะขจร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
45) ธฤต แตระกุล