KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

Independent Study ของ น.ศ. เป็นแหล่งการบูรณาการงานวิจัยของอาจารย์ที่ดี หลากหลายรูปแบบที่สุด

การค้นคว้าอิสระ ของ น.ศ. เป็นแหล่งการบูรณาการงานวิจัยของอาจารย์ที่ดี หลากหลายรูปแบบที่สุด โดยเฉพาะในสายภาษาและการสอนภาษา อ. สามารถให้ น.ศ. เป็นในกลุ่มย่อยแยกกันวิเคราะห์ข้อมูล (corpus) คนละส่วน และนำมารวมกันในงานวิจัยของ อ.ได้หากเป็นวิจัยที่เน้นวิเคราะห์ภาษา หรือหากเป็นวิจัยเชิงสำรวจ สามารถให้ น.ศ. ช่วยกันเก็บข้อมูล และนำมารวมกันในงานเล่มใหญ่ของ อ. ได้ในลักษณะเดียวกัน ข้อมูลของ น.ศ. แต่ละคนก็จะเป็นขอบเขตการศึกษาของ I.S. แต่ละเล่ม

นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2019-06-30 14:14:05 Like 1

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับกับการให้นศ.ได้ทำการค้นคว้าอิสระเพื่อมาบูรณาการเปฌยงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้เริ่มลองทำเเล้วเมื่อมีการศึกษาที่ผ่านมาโดยแบ่งให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเรื่องกลวิธีการอ่าน โดยให้นศ 4 คนเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแยกชั้นปีและมาสรุปผลเป็นงานวืจัยของแต่ละคน โดยอาจารย์สามาาถนำผลวิจัยนั้นมาสรุปวิเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นงานวืจัยอีกชิ้นได้ ทั้งนี้อาจ่รย์ที่ปรึกษาต้องดูแลการทำวิจัยของนศอย่างละเอียดทั้งเครื่องมือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล

ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2019-06-30 15:50:01 Like 2

เป็นแนวทางที่ดีที่จะช่วยให้อาจารย์ริเริ่มทำงานวิจัย ไม่เพียงการทำงานวิจัยในหัวข้อที่ใกล้เคียง IS ของนักศึกษาเท่านั้น แต่ระหว่างการชี้แนะแนวทางการศึกษา หรือการให้คำปรึกษาในการทำ IS แก่นักศึกษาอาจทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาคิดประเด็นหรือมุมมองในการศึกษาเพิ่มขึ้นจนสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยของตนได้

สุกัลยา วงศ์ชมบุญ (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2019-06-30 20:39:20 Like

เป็นแนวทางการทำวิจัยด้านภาษาอีกหนึ่งแนวทางที่ดีครับ คิดว่าแนวทางนี้สามารถช่วยลดระยะเวลาการเก็บข้อมูลลงได้ รวมถึงสามารถใช้กับงานที่สเกลใหญ่ได้ โดยส่วนตัวจะลองเอาวิธีการนี้ไปลองปรับใช้ในการทำวิจัยในอนาคคครับ

วิษณุพงษ์ สุขสาคร (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2019-07-01 11:16:47 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet