KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

กระทู้ โดย ความคิดเห็น
กระบวนการดำเนินงานที่นำมาจัดการความรู้การเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1, Q2 ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล 5
ทำอย่างไรที่จะได้รับการเผยแพร่บทความในวารสารนานาชาติ มนพร ชาติชำนิ ดร. 9
การค้นหาวารสารวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ
การเริ่มต้นส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ของนักวิจัยมือใหม่ ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ 2
เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ระดับ Q1 Q2 ปรียา อนุพงษ์องอาจ ผศ. 6
นักศึกษาปริญญาเอก กับ การเผยแพร่ผลงาน เฉลิมพร เย็นเยือก ดร.
แนวทาง เทคนิค การเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ระดับ Q1 Q2 จอมเดช ตรีเมฆ 3
ความกดดันก่อนส่งโครงการเพื่อยื่นขอทุนและหลังโครงการอนุมัติทุน กฤตพร รำจวนเกียรติ 3
Independent Study ของ น.ศ. เป็นแหล่งการบูรณาการงานวิจัยของอาจารย์ที่ดี หลากหลายรูปแบบที่สุด นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 3
การวิจัยพัฒนาชุมชน นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. 1
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับการเผยแพร่กับศักยภาพในการนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ มนต์ชัย บุญยะวิภากุล 4
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการบัญชีด้วยนิทานชาดก วันฤดี สุขสงวน ผศ. 2
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการบัญชีด้วยนิทานชาดก วันฤดี สุขสงวน ผศ. 1
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการบัญชีด้วยนิทานชาดก วันฤดี สุขสงวน ผศ. 1
ปัญหา plagiarism แก้ไขอย่างไร สถาพร คำหอม
ผมแค่อยากแต่งเพลง ... !!! วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ.ดร. 3
ทำไมงานวิจัยต้องมี 5 บท เหมือนกันทั้งประเทศ? วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ.ดร. 9
บทความวิจัยของงานสร้างสรรค์ วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ.ดร. 1
วารสารควรคิดค่าธรรมเนียมจากผู้นิพนธ์บทความ? วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ.ดร. 2
"งานสร้างสรรค์" ไม่เทียบเท่า "งานวิจัย" อีกต่อไป วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ.ดร.
ลองแนะนำโปรแกรมสถิติ ที่ไม่มีขอ้อจำกัดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้วย ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
การจัดหาโปรแกรม สถิติ ควรเป็นหน่วยงานไหนรับผิดชอบ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ห้องแลปโปรแกรม SPSS ที่ถูกลิขสิทธิ์ โปรดประชาสัมพันธ์ด้วย ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช 1
การใช้โปรแกรมสถิติ ที่ถูกลิขสิทธิ์ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
[2558] การเตรียมบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ กนกรัตน์ ครูกิมโสม 5
[2558] การเตรียมบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (Proceedings) อย่างไร? กนกรัตน์ ครูกิมโสม 3
[2558] การเขียนบทความทางวิชาการมีความสำคัญต่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างไร? กนกรัตน์ ครูกิมโสม 3
การวัดคุณค่าของงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม วันฤดี สุขสงวน ผศ. 1
การแปลผลงานวิจัย วันฤดี สุขสงวน ผศ. 1
การสร้างเว็ปไชต์ วันฤดี สุขสงวน ผศ.
ลักษณะของงานสร้างสรรค์ วันฤดี สุขสงวน ผศ.
วิธีการเลือกใช้เครื่องมือการวิจัย มีวิธีการอย่างไร อัครวัฒณ์ พิมพ์แสง 1
นักวิจัยมือใหม่ จะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีคะ วัฒนี รัมมะพ้อ 2
แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ คมสันต์ อินตา 1
งานวิจัย เผยแพร่ทางช่องทางใดดีจึงจะสามารถนำผลงานไปขอตำแหน่งทางวิชการได้ เปรมารัช วิลาลัย 3
อยากให้นักวิจัยหันมามองว่า เราจะทำวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนกันอย่างไร นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. 3
การวิจัยที่มีชีวิตชีวา นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. 5
ขอคำแนะนำสำหรับนักวิจัยมือใหม่ มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์ 3
[2557] จัดประชุมอย่างไรจึงจะดึงดูดความสนใจสู่ระดับชาติและนานาชาติ Likit Neeranatpuree 9
[2557] วิธีสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จ Likit Neeranatpuree 4
[2557] เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบไหน อย่างไร จึงจะโดนใจผู้ให้ทุน Likit Neeranatpuree 9
[2557] เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ Likit Neeranatpuree 2
[2556] อาจารย์ท่านใดเคยนำเอาเทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากในคู่มือชุดประสบการณ์ฯ ไปใช้บ้าง และได้ผลเป็นอย่างไร ช่วยมาเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะ ปิ่น 10
[2556] จากคลังคามรู้ที่ 2 ของเทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิจัยใครเอาไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง มา share กันนะครับ Likit Neeranatpuree 8


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet