KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

นักศึกษาปริญญาเอก กับ การเผยแพร่ผลงาน

มีนักศึกษาหลายคน ที่ตั้งคำถามคล้ายกันว่า ถ้าเขียนดุษฎีนิพนธ์ยังไม่จบครบทุกบท หรือ ครบตามเนื้อหาออกมาเป็นเล่มสำเร็จได้แล้ว  แล้วเราจะเขียนบทความได้อย่างไรกัน  เจอคำถามนี้เข้าไป ต้องค่อยๆ อธิบายจากประสบการณ์ที่ได้เรียนปริญญาเอกมา ให้ นศ.เข้าใจแนวทางการจัดทำบทความ แต่ ก็มีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองว่า ทำอย่างไรให้ นักศึกษาเราเขียนบทความ "ได้" หรือ เขียนบทความ "เป็น" ?????

เฉลิมพร เย็นเยือก ดร. (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2020-06-23 11:55:55 Like 1


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet