KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การค้นหาวารสารวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

การค้นหาวารสารการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทำการค้นหาวารสารจากเว็บไซด์ https://tci-thailand.org จากนั้นไปที่เมนู “ฐานข้อมูล TCI รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI” เพื่อค้นหาวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ โดยสามารถค้นหาวารสารจาก Keywords เกี่ยวกับสาขาที่ต้องการ เช่น บัญชี/บริหาร/การจัดการ เมื่อได้วารสารที่สนใจแล้วให้ศึกษาวัตถุประสงค์หรือขอบเขตของวารสารนั้น ๆ ว่าเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราหรือไม่ จากนั้นให้สำรวจบทความที่ลงตีพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแนวโน้มของบทความส่วนใหญ่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นเรื่องที่อยู่ใน Theme  เดียวกับงานวิจัยของผู้วิจัยหรือไม่ เพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าบทความวิจัยของเรามีโอกาสสูงที่จะได้รับการตอบรับตีพิมพ์จากวารสารนี้

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ (คณะบัญชี) เมื่อ 2021-03-31 14:15:32 Like 0


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet