KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ เราต้องมีเทคนิค หรือลักษณะการเขียนอย่างไรให้น่าสนใจและน่าอ่าน

คมสันต์ อินตา (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 10:55:18 Like 0

น่าจะมีประเด็นหรือแนวคิดทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้ง มีความทันสมัย และวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมและชัดเจน มีทัศนะของผู้เขียนบนฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ การค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ ศัพท์ที่ใช้ควรถูกต้องเหมาะสม และมีการนำเสนออย่างเข้าใจง่าย ค่ะ

เปรมารัช วิลาลัย (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 12:07:11 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet