KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

อยากให้นักวิจัยหันมามองว่า เราจะทำวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนกันอย่างไร

งานวิจัยที่เรามักคุ้นเคย อาจไม่ก่อประโยชน์ใดแก่สังคมหรือชุมชนอย่างแท้จริง ทุกวันนี้อย่ากถามว่ามีท่านใด เป็น Action Research ตัวจริง ช่วยแนะนำด้วยคะ อยากไปปรึกษา

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 09:07:24 Like 0

วันนี้ได้พบ ท่าน ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา  คณบดีวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์  ท่านเป็นนักวิจัยและพัฒนา  ที่สามารถให้ความเข้าใจกับเราได้ดีมากๆๆ เลยคะ  Action research  แท้จริงเป็นอย่างไร และสำคัญมากขนาดไหน

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 09:23:03 Like

การทำวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่สังคมและชุมชนนั้น มี 2 ลักษณะดังนี้

1. นักวิจัยควรพัฒนาทักษะการคิดที่เรียกว่า Demind side หรือ Outside In นั่นคือมุมมองของปัญหาที่เกิดจากชุมชน หรือสังคม และให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการ หรือกำหนดโจทย์ที่ต้องการอย่างแท้จริง

2. ในกรณีที่ผลการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีกระบวนการขยายผล หรือนำผลไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง อาจใช้วิธีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน หรือเปิดพื้นที่ของการรับรู้เพื่อการนำผลการวิจัยไปขยายผลและใช้ต่ออย่าง  เป็นรูปธรรม 

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ดร. (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-25 13:14:10 Like

การทำวิจัยและพัฒนา  ตามที่ท่านอาจารย์ จอย  แสดงความคิดเห็นมานั้น  อ.นิ่มคิดว่า  เป็นหลักการและแนวทางที่ใช่มาก ๆ เลยคะ   แต่พอลงมือทำแล้ว  เห็นว่า  การวิจัยพัฒนาที่แท้จริง  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 1. งานส่งเสริม   2.  งานวิจัย (การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนงานวิจัยและนำมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป

    เมื่อลงพื้นที่ทีไร  เป็นต้อง  " งง "  กันทุกที  เพราะสิ่งการResponse ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งคือชาวบ้าน  และกระบวนการที่เราเตรียมไป  ต้องมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จริงๆ   อาจกล่าวได้ว่าต้องใช้ทฤษฏีไร้ระเบียบเข้ามาจับทุกทีไป

     การทำวิจัยพัฒนา  ที่ต้องการสัมฤทธิ์ผลกับกลุ่มเป้าหมายจริง  ยากมาก   ส่วนใหญ้่ผลการวิจัยมักเป็นเชิงนโยบาย  การใช้วิธีวิจัยแบบ Participatory Actiion Reseach   สำหรับตนเองคิดต้องเรียนรู้อีกมาก  และเป็นการวิจัยที่มีเสน่ห์มากคะ   หมายถึง  ชักจะชอบทำแล้ว

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-07-15 09:00:51 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet