KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

[2557] จัดประชุมอย่างไรจึงจะดึงดูดความสนใจสู่ระดับชาติและนานาชาติ

จัดประชุมอย่างไรจึงจะดึงดูดความสนใจสู่ระดับชาติและนานาชาติ

Likit Neeranatpuree เมื่อ 2015-05-21 13:06:39 Like 0

ผมคิดว่าวิทยากรที่ดังๆระดับนานาชาติจะดึงดูดผู้สนใจได้มาก  ถัดมาคือหัวเรื่องที่กำลังฮิทฮ็อตและมีความเห็นหลากหลายที่ยังถกเถึยงกันไม่ลงตัว

 

สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2015-06-04 20:12:52 Like 1

หัวข้อ เป็นสิ่งสำคัญ

1.ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2.ตรงต่อความสนใจ ณ ปัจจุบัน

3.ใช้ประโยชน์ได้จริงในด้านรูปธรรม

ข้อ1-3 มีความสำคัญในระดับสากลและใช้ประโยชน์ได้ในนานาชาติ

ภัชภิชา ยกกำพล (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 11:54:39 Like

ควรต้องมีรูปแบบการประชุมที่เป็นไปตามเกณฑ์ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

และต้องมีการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับเต็มในรูปของ proceeding หรือสามารถตีพิมพ์ในวารสารของสมาคม หรือ วารสารที่รองรับ/เกี่ยวข้องกับ การจัดประชุมวิชาการนั้นๆ  และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

 

ทัศนีย์ ปัญจานนท์ ผศ.ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-08 10:03:58 Like

หัวข้อที่ทันสมัย  เวลาที่เหมาะสมค่ะ topics ย่อยอยากมากเกินไป เลือก keynote speaker ที่เก่งๆ ดึงดูดได้เยอะค่ะ

วันทิกา เครือน้ำคำ (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-08 16:04:52 Like

เราจะมองข้าม keynote speaker ไม่ได้ค่ะเพราะหากเรามี keynote ที่เป็นผู้มีชื่อเสียง ก็สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมพอสมควร

นอกจากนี้ ระบบการเข้าถึงการสมัครหรือการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วม และสร้าง website การเข้าถึงที่ชัดเจน น่าจะเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ทำให้งานประชุมวิชาการของเราดูเป็นมืออาชีพ

 

ปิยภรณ์ ชูชีพ ดร. (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 14:46:55 Like 1

รูปแบบและหัวข้อในการจัดงานมีส่วนสำคัญในการดึงดูดความสนใจ นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนและกำหนดรูปแบบที่ชัดเจน เช่น กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงต่อความต้องการ เป็นต้น 

ชุลีรัตน์ เจริญพร (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 10:51:27 Like 1

หัวข้อที่จัดควรสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันในขณะนั้น จะทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากขึ้น

ชนัฐนันท์ มณฑาทอง (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 12:07:15 Like

ควรมีเนื้อหาที่ได้รับความนิยม หรือน่าสนใจ เนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญในการนำเสนอ ผู้บรรยายเสนอต้องมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่ตนนำเสนอเป็นอย่างดี เรียกว่า รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่พูด เมื่อเรารู้และเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอ  และตัวผู้บรรยายต้องเป็นึนที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความสนใจเป็นอย่างดี  และสถานที่จัดงานต้องเดินทางสะดวก

จอมเดช ตรีเมฆ (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ) เมื่อ 2018-05-03 13:51:40 Like

ควรมีประเด็น/หัวข้อ ที่อยู่ในกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น 

เชิญวิทยากรที่น่าสนใจและความรู้หรือทักษะหหรือประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าว

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2018-05-14 09:34:40 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet