KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การวิจัยพัฒนาชุมชน

มักมีปัญหาที่งานพัฒนา  อาจไม่บรรลุเป้าหมาย  และจำเป็นต้องจบงานวิจัยด้วยการแสดงข้อค้นพบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-06-27 16:43:41 Like 1

 เมื่อเกิดปัญหา  วิธีการและแนวทางในแก้ปัญหา หรืออุปสรรค ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้งานวิจัยสำเร็จ  นักวิจัยจะต้องทำปฏิบัติและเรียนรู้อย่างไร

วัฒนี รัมมะพ้อ (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-07-03 08:54:50 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet