KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับการเผยแพร่กับศักยภาพในการนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี  2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการรวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแบ่งเป็นระดับชาติ 7 ผลงาน และ ระดับนานาชาติ 3 ผลงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ การพัฒนาการด้านวิชาการของคณะฯ 

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2019-06-26 12:59:47 Like 0

ดีมากเลยค่ะ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

กฤตพร ลาภพิมล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2019-06-26 13:26:04 Like 1

เป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองนำเสนองานร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในในระดับชาติและนานาชาติ

ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2019-06-26 13:29:53 Like 1

เป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ดี ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการร่วมกัน และเป็นการเผยแพร่ผลงานวัจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะในระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สุวิชา เบญจพร(ผศ) (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2019-06-26 13:41:54 Like

เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้เด็กได้พัฒนาตนเอง คณะได้พัฒนาการทางด้านวิชาการ

ศศธร บริสุทธิ์นฤดม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2019-06-26 17:03:05 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet