KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการบัญชีด้วยนิทานชาดก

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งหากได้เข้าฟังแล้ว ในชั้นเรียนผู้สอนจะได้ทำหน้าที่เป็นโค้ช  ให้นักศึกษามาอภิปรายในประเด็นที่ไม่เข้าใจ แต่ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาไม่ได้ศึกษามาก่อน ทำให้ผู้สอนไม่สามารถสอนต่อไปได้ต้องมาสอนเนื้อหาในชั้นเรียนทั้งหมด นักศึกษาขาดความกระหายในความรู้ ขอเพียงเพื่อให้สอบได้ก็พอใจแล้ว  และยังชอบให้ครูผู้สอนป้อนความรู้ให้  ซึ่งการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไห้เปลี่ยนไปแล้ว 

อยากให้ผู้อ่านแนะนำว่า ทำอย่างไรจึงจะให้นักศึกษาทำการศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์มาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน ได้โปรดแนะนำด้วยคะ

 

   

   

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-06-25 17:21:20 Like 0

ขออนุญาต แนะนำ  ก็มาจากประสบการณ์ที่เคยใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเองใช้ประกอบการสอนิวชาวิจัย   วิธีการมีดังนี้คะ   คือ  บอกนักศึกษาว่าหัวข้อที่จะต้องเรียนรู้เอง เกี่ยวกับหลักการต่างๆ  ขอให้ศึกษาจากสื่อ   และจะมาสรุปประเด็นกันในชั้นเรียน  พร้อมกับอภิปรายปัญหาท้ายบท

ซึ่งการให้คะแนน เป้นสิ่งจูงใจได้อีกทางหนึ่งนะคะ

 

อ.นิ่ม

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-07-02 16:31:02 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet