KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการบัญชีด้วยนิทานชาดก

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งหากได้เข้าฟังแล้ว ในชั้นเรียนผู้สอนจะได้ทำหน้าที่เป็นโค้ช  ให้นักศึกษามาอภิปรายในประเด็นที่ไม่เข้าใจ แต่ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาไม่ได้ศึกษามาก่อน ทำให้ผู้สอนไม่สามารถสอนต่อไปได้ต้องมาสอนเนื้อหาในชั้นเรียนทั้งหมด นักศึกษาขาดความกระหายในความรู้ ขอเพียงเพื่อให้สอบได้ก็พอใจแล้ว  และยังชอบให้ครูผู้สอนป้อนความรู้ให้  ซึ่งการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไห้เปลี่ยนไปแล้ว 

   

   

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-06-25 17:18:11 Like 0

การสอน  ก็เหมือนกับการสื่อสาร ซึ่งหากจะต้องการประสิทธิภาพในการสื่อสารต้องมีอุปกรณ์ สื่อ  ผู้ส่งและผู้รับ นะคะ  บางทีการใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์  อาจไม่ใช่แนวทางการพัฒนาทักษะศควรรษที่ 21 ที่ดีหรือที่เหมาะกับนักศึกษาในวัยหรือยุุคปัจจุบัน   เราน่าจะท้าทายเขาด้วยการให้เขาผลิตสื่อการเรียนรู้  ซึ่งจะพัฒนาทักษะเขาได้รอบด้าน  ไม่รู้ว่าตนเองคิดถูกหรือเปล่า  เพื่อนๆ  ลองดูนะคะ

 

อ.นิ่ม

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-07-02 16:34:03 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet