KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

งานวิจัย เผยแพร่ทางช่องทางใดดีจึงจะสามารถนำผลงานไปขอตำแหน่งทางวิชการได้

งานวิจัย ที่ทำเสร็จแล้ว หากต้องการนำผลงานไปขอตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องเผยแพร่งานวิจัยช่องทางใด จึงจะสามารถนำผลงานไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้

เปรมารัช วิลาลัย (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 10:36:51 Like 0

น่าจะเผยแพร่เป็นบทความบนวารสารที่อยู่ใน TCI หรือการเผยแพร่การประชุมทางวิชาการนานาชาติ นะครับ

คมสันต์ อินตา (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 10:49:47 Like

การเผยแพร่ผลวิจัย สามารถทำได้ด้วยการนำเสนอผ่านวารสารทางวิชาการในกลุ่ม TCI หรือกลุ่มที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. หรืออาจนำเสนอผ่านการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2018-05-14 09:40:29 Like

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติคือ การเลือกหัวข้อที่วารสารนั้นๆสนใจในการตีพิมพ์ มีความสอดคล้องกับชื่อ และวัตถุประสงค์ของวารสาร โดยขั้นแรกนักวิจัยจะต้องค้นหาวารสารที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ www.scimagojr.com โดยแนะนำให้เลือกวารสารในกลุ่ม Q2 ที่สนใจก่อน จากนั้นให้อ่านวัตถุประสงค์ของวารสารนั้นๆ รวมถึงตัวอย่างงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีล่าสุด แล้วจึงเริ่มต้นเขียนบทความวิจัย ผู้เขียนแนะนำให้ส่งบทความวิจัยไปยังวารสารมากกว่า 1 แห่ง แต่ท้ายที่สุดเมื่อได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากวารสารใดวารสารหนึ่งแล้ว ให้แจ้งปฏิเสธวารสารอื่นที่เหลือเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการตีพิมพ์ซ้ำ

จอมเดช ตรีเมฆ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2020-05-07 15:48:50 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet