KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการบัญชีด้วยนิทานชาดก

หาผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นเก็บคะแนนผู้เรียน จากการฝึกปฏิบัติ แต่ระบบการสอบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คงต้องมีการสอบปลายภาคอยู่ โดยมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่ต้องเข้ากรรมการพิจารณาข้อสอบทำให้ไม่สอดคล้องกัน  เป็นไปได้มั้ยที่จะยกเลิกการนำข้อสอบเข้ากรรมการ แล้วให้อิสระกับอาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มจัดสรรแบ่งคะแนน ตามที่ผู้สอนจะเห็นควร  โดยผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบการสอนและประเมินผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามความสามารถของผู้เรียน เนื่องนักศึกษาอาจจะสอบวิชาบัญชีไม่ได้ดี ไม่ใช่ว่าเค้าไม่มีความรู้  เพียงแต่เค้าไม่ถนัด  เค้าอาจมีความสามารถด้านอื่น  เราต้องหาตัวตนของนักศึกษาแต่ละคน ให้พบและสร้างเค้าให้เป็นคนใหม่ที่รักวิชาบัญชี  ให้เค้าเห็นว่า บัญชีนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เรียนแล้วมีประโยชน์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน  และนำมาช่วยในการทำธุรกิจให้ครอบครัวได้

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-06-25 17:44:18 Like 0

ขอแสดงความเห็น ในเรื่องนี้  ดังนี้นะคะ  การพัฒนาสื่อการสอน  น่าจะต้องได้รับการประเมินแยกเป็น 2 ส่วน  คือ 1. คุณภาพของสื่อ  2. ประสิทธิ์ภาพการใช้สื่อในการสอน   ซึ่งจากประสบการณ์พบว่า  การที่เราพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ แลนำมาใช้สอน   ตกม้าตาย  ตั้งแต่นักศึกษาไม่ยอมเรียนรู้จากสื่อ เพราะนักศึกษาชอบที่จะมาฟังและแลกเปลี่ยนความเห้นกับอาจารย์  เผอิญใช้สอนในวิชาวิจัย   ซึ่งทำให้ตนเองต้องปรับวิธีคิดใหม่ว่า  การพัฒนาสื่อการสอนอาจต้องเลือกหัวข้อที่เหมาะจริง  

 

อ.นิ่ม

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-07-02 16:28:17 Like

 การทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่ดี  แต่ก็ควรจะมีการวัดผลจากการสอบเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าไปศึกษาสื่อการสอน เพื่อให้ได้รับความรู้  เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

วัฒนี รัมมะพ้อ (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-07-03 09:47:47 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet