KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

"งานสร้างสรรค์" ไม่เทียบเท่า "งานวิจัย" อีกต่อไป

ตามประกาศ กพอ ฉบับล่าสุด ว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ และคำนิยาม "ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ" ข้อ 6.2.8 หน้า 56  ในฉบับเดียวกัน ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ทำงานเชิงสร้างสรรค์ ... ผู้ทำงานเชิงสร้างสรรค์ควรทำอย่างไร?

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ.ดร. (วิทยาลัยดนตรี) เมื่อ 2018-04-30 09:47:57 Like 0


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet