KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

แนวทาง เทคนิค การเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ระดับ Q1 Q2

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติคือ การเลือกหัวข้อที่วารสารนั้นๆสนใจในการตีพิมพ์ มีความสอดคล้องกับชื่อ และวัตถุประสงค์ของวารสาร โดยขั้นแรกนักวิจัยจะต้องค้นหาวารสารที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ www.scimagojr.com โดยแนะนำให้เลือกวารสารในกลุ่ม Q2 ที่สนใจก่อน จากนั้นให้อ่านวัตถุประสงค์ของวารสารนั้นๆ รวมถึงตัวอย่างงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีล่าสุด แล้วจึงเริ่มต้นเขียนบทความวิจัย ผู้เขียนแนะนำให้ส่งบทความวิจัยไปยังวารสารมากกว่า 1 แห่ง แต่ท้ายที่สุดเมื่อได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากวารสารใดวารสารหนึ่งแล้ว ให้แจ้งปฏิเสธวารสารอื่นที่เหลือเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการตีพิมพ์ซ้ำ

จอมเดช ตรีเมฆ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2020-05-07 15:47:54 Like 0

เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ อ่านแล้วทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

สามารถทำให้รู้แนวทาง และเทคนิคในการที่จะนำบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในระดับ Q1 และ Q2

เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2020-05-11 10:49:35 Like 1

เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ อ่านแล้วทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

สามารถทำให้รู้แนวทาง และเทคนิคในการที่จะนำบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในระดับ Q1 และ Q2

เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2020-05-11 10:49:57 Like 1

ขอบคุณมากครับ ผมกำลังสนใจในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติครับ

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ (คณะบัญชี) เมื่อ 2021-03-30 22:51:52 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet