KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การแปลผลงานวิจัย

สงสัยว่าการแปลผลของความพึงพอใจโดยใช้ 5 Point Lkert scale. มีการแบ่งช่วงของค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงอย่างไร. ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ จึงถือว่าพึงพอใจมากที่สุด

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-20 22:58:39 Like 1

จากการประสบการณ์และจากการทบทวนวรรณกรรม ที่ผมเห็นงานวิจัยแบ่งช่วงคะแนนสำหรับ 5 Point Likert scale จะแบ่งช่วงโดยใช้สูตร 4/5 = ช่วงละ 0.8 สำหรับการเลือก 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 โดยไม่มีให้เลือก 0 ดังนั้นค่าเฉลี่ยจึงไม่ต่ำกว่า (จะเริ่มที่ 1.00 ถึง 5.00) ฉะนั้นจึงแบ่งช่วงเป็นดังนี้

1.00 - 1.80 ต่ำที่สุด

1.81 - 2.60

2.61 - 3.40

3.41 - 4.20

4.21 - 5.00 สูงที่สุด

ถ้าท่านอื่นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีวิธีอื่นสามารถแชร์ได้ครับ ยินดีรับฟังเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาตนเองครับ

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ (คณะบัญชี) เมื่อ 2021-03-30 22:45:38 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet