KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

วารสารควรคิดค่าธรรมเนียมจากผู้นิพนธ์บทความ?

การจัดทำวารสารนั้นมีต้นทุนการดำเนินงานสูงมาก เช่น ค่าผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ค่าจัดทำรูปเล่ม ค่า ดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนั้น วารสารควรเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้นิพนธ์บทความหรือไม่? ถ้าต้องเก็บ ควรเก็บเท่าไร กรณีผุ้นิพนธ์ภายนอก? ส่วนผู้นิพนธ์ภายในทั้งอาจารย์และนักศึกษาควรเก็บเท่าไร? 

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ.ดร. (วิทยาลัยดนตรี) เมื่อ 2018-04-30 10:13:48 Like 0

เทคนิคหนึ่งที่ทางวารสารใช้ คือ หลังจากตรวจงานจากผู้ที่ส่งมาตีพิมพ์แล้วเห็นว่า มีคุณค่าจะให้ตีพิมพ์ในวารสารของตนเองได้ ทางวารสารจะส่งใบตอบรับมาแต่จะมีเงื่อนไขท้ายกระดาษมาให้เราทำด้วย ถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถตีพิมพ์ได้ถือว่าไม่ทำตามเงื่อนไข 1 ในเงื่อนไข ก็คือ ให้สมัครสมาชิกวารสาร อัตราที่ผมเคยสมัครไปคือ ปีละ 1,000 บาท เป็นวารสารที่ออกปีละ 3 ครั้ง ครับ 

สถาพร คำหอม (วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์) เมื่อ 2018-09-14 15:07:02 Like

ผมคิดว่าบางวารสารก็มีค่าธรรมเนียมที่สูงในระดับหนึ่งที่เคยเจอคือ TCI กลุ่ม 2 มีค่าธรรมเนียม 2,000 บ้าง 4,000 บ้าง หรือ 6,000 บาทก็เคยเจอครับ ส่วน TCI 1 ที่เคยตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพบัญชีของธรรมศาสตร์ ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยครับ ดีมาก ๆ ครับ แต่ TCI 1 บางแห่งก็ 4,000 บาทครับ อันนี้เฉพาะที่เคยเจอนะครับ

แต่ไม่แน่ใจว่าราคามาตรฐานควรเป็นกี่บาท

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ (คณะบัญชี) เมื่อ 2021-03-30 23:09:32 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet