KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การดำเนินการสอนในวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์แบบ Complete holistic learning with case presentation

 โรงเรียนทันตแพทย์ในอดีต มีการเรียนรู้ และรักษาคนไข้แยกเป็นสาขาวิชา 

แต่ในการรักษาจริงในผู้ป่วย เป็นการดูแลทุกด้านแบบองค์รวม (Holistic Health Care)

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้พยายามสร้างทันตแพทย์ยุคใหม่ที่สามารถให้การรักษาคนไข้ได้แบบองค์รวมจริงๆenlightenedenlightenedenlightened

โดยใช้การเรียนการสอนแบบ Case-Based Presentiation ที่ทำให้เห็นภาพรวมของการรักษาคนไข้นั้น ๆ ผ่านกระบวนการ Complete Holistic Learning

มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากcool

บรรจุรายวิชา case presentation และตั้งกรรมการรับผิดชอบรายวิชา

- ให้นักศึกษาระดับชั้นคลินิก จัดเตรียมทำรายงานผู้ป่วย2 เคส โดยอาจารย์ที่ปรึกษา มีบทบาทช่วยในการให้คำแนะนำ วางแผนการรักษา และจัดเตรียมรายงานผู้ป่วย

- กำหนดการนำเสนอรายงานผู้ป่วย โดยนักศึกษาจะต้องทำการนำเสนอขั้นตอนการรักษา และ point of interest ในเคสนั้นๆให้กับอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ซึ่งจะประกอบไปด้วย​คณาจารย์ทุกสาขา

- คณาจารย์ทุกสาขาที่ร่วมเข้าฟัง จะซักถาม ให้ความเห็นเพิ่มเติม ในเคสนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการมองภาพรวมของการให้การรักษาผู้ป่วยแก่นักศึกษา

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำcase presentation นี้คือ นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างผู้ป่วยที่หลากหลาย เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความคุ้นชินกับการมองภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม และส่งผลดีในการประกอบวิชาชีพภายหลังจบการศึกษาheart

สิรวิชฐ์ สถาปนา (คณะทันตแพทยศาสตร์) เมื่อ 2019-07-10 10:42:13 Like 0

จากการดำเนินงาน ขอแบ่งปันปัญหาอุปสรรคและโอกาสพัฒนา ดังนี้ yes

- นักศึกษามีความเครียดในการนำเสนอผลงานผู้ป่วย เนื่องจากมีอาจารย์เข้าฟังหลายหลายสาขา

การรักษาผู้ป่วยบางครั้งมีแนวทางการรักษามากกว่า1ทาง การให้ความเห็นในห้องเรียนควรเป็นไปในแนวทางชีแนะมากกว่าตำหนิ

นักศึกษาเลือกเคสที่ง่ายมานำเสนอ ทำให้การนำเสนอเคส ไม่หลากหลาย

 

สิรวิชฐ์ สถาปนา (คณะทันตแพทยศาสตร์) เมื่อ 2019-07-10 10:49:27 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet