KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

กระทู้ โดย ความคิดเห็น
เรียนและสอนปฏิบัติการกับผู้ป่วยอย่างไรในยุค ONLINE เบญจรัตน์ แสงทอง 2
ประสบการณ์การสอนจริยธรรมเป็นทีมอย่างไรให้สนุก วารินทร์ บินโฮเซ็น ผศ.ดร. 8
ประโยชน์ของการใช้ Google Class ในการเรียนการสอนออนไลน์ช่วง COVID19 สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน 4
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ นุจรีย์ โลหะการ 1
เปลี่ยนการเรียนการสอนให้สนุกด้วย Socrative กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ ผศ. 5
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการตามแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร กษิดิ์เดช อ่อนศรี 5
นักบัญชี 4.0 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Tableau มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์
การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Covid-19 แขไข ธนสารโสภิณ 1
การปรับตัวในการการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ปิยภรณ์ ชูชีพ ดร.
การดำเนินการสอนในวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์แบบ Complete holistic learning with case presentation สิรวิชฐ์ สถาปนา 1
การเรียนที่เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริง จาก วิชา PSY 312 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ 1
การเรียนการสอนเชิง “บูรณาการ” สู่ผู้ประกอบการตามแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร กษิดิ์เดช อ่อนศรี 8
การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาแต่ละ Sec ภาศิณี สกุลสุรรัตน์ 5
หากงานวิจัยยังไม่สำเร็จแต่ผลไม่เป็นไปตามคาด จะยุติหรือทำต่อ ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 5
ปัญหาของแหล่งทุนในการวิจัย ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 1
การเปิดเผยข้อมูลวิจัยระหว่างทำการวิจัยมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 1
ผู้เริ่มงานวิจัยใหม่ๆควรมีผู้ช่วยเก็บผลงานหรือเลขานุการเก็บรวบรวมผลงานดีหรือไม่อย่างไร ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 1
ระยะเวลาของผู้เริ่มทำการวิจัยใหม่ๆ ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 1
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการฝึกฝน และสนุกสนาน ดวงฤทัย สุขแสง 2
กายภาพบำบัดกับการสอนนักศึกษาข้างเตียง (bedside teaching in physical therapy management ) อภิญญ์การย์ เจริญลาภ
1 กิจกรรมได้หลากหลายการเรียนรู้ ปรียา อนุพงษ์องอาจ ผศ. 9
ท่านเคยใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดเพื่อใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนบ้างครับ พัฒน์ พิสิษฐเกษม 3
ประโยชน์จากการใช้ Youtube เป็นสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรุ้ของนักศึกษา พัฒน์ พิสิษฐเกษม 3
การใช้ Kahoot ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ อัจฉรา โหตรภวานนท์ 2
ทำอย่างไรถึงจะสอนแนวฟินแลนด์ที่เน้นตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ในชั้นเรียนที่มีผู้เรียน 50-60 คน และผู้สอน 1 คนแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คะ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยค่ะ กาญจนา ชีวาสุขถาวร
ควรมีแบบทดสอบหรือตัวอย่างประกอบมากน้อยเพียงใดครับ ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 2
การสอนนักศึกษา จำนวนต่อห้องเรียนที่เหมาะสมควรมีขนาดเท่าใด ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 4
ควรมีนหนังสือสถิติแนะนำอ่านประกอบหรือเตรียมตัวมาก่อน ปรีชา ชื่นวิภาสกุล
การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) สามารถทำได้อย่างไรบ้าง จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ดร. 2
มัคคุเทศก์มีความจำเป็นในการนำนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือไม่ นพปฎล ธาระวานิช 7
นักศึกษาควรจะมีพื้นความรู้ระดับไหน หรือปูพื้นบทเรียนมาก่อนหรือไม่ ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 3
บทเรียนนี้ควรสอนนักศึกษาในคราวเดียว หรือแบ่ง ปรีชา ชื่นวิภาสกุล 1
ควรมีแบบการประเมินผลนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือไม่ บุปผา บุญสมสุข 4
จบซะทีกับการใช้กระดาษในการสอบ!!! อภิญญ์การย์ เจริญลาภ 9
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สนุกด้วยแท็บแล็ต สุวิชา ธงพานิช 7
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง 9
การเรียนการสอน ควรมีวิธีการเรียกสติ นศ.ให้กลับสู่บทเรียนหรือไม่ อย่างไร อุสา ชินวโร 4
ปฏิบัติการเชิงปัญญา (Intellectual practice) สำราญ แสงเดือนฉาย 3
เทคนิคการสอนนักศึกษาที่อ่อน วันฤดี สุขสงวน ผศ. 9
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาทางด้านการบัญชี นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. 1
การใช้ google sites จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย 7
การใช้สื่อดิจิตอลในวิชา Foot Reflexology ช่วยเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาได้ ภาวิณี เส็งสันต์ 2
[2557] ท่านคิดว่าการนำ Social Network มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะกับผนักศึกษายุคปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร Lucky 19
[2557] มีอาจารย์ท่านใดเคยใช้สื่อการสอนรูปแบบต่างๆ มาส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนบ้าง และได้ผลเป็นอย่างไร ปิ่น 7
[2557] การสอนแบบฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง มีใครเคยนำไปใช้บ้าง ได้ผลมากน้อยแค่ไหน PJ007 13
[2556] ใครมีไอเดียดีๆ ในการเปลี่ยนวิธีการสอนแบบ ทอล์ค & ชอล์ค ให้เป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบ้าง ? Dragon 5
[2556] จากคลังคามรู้ที่ 2 ของเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใครเอาไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง มา share กันนะครับ Likit Neeranatpuree 29


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet