KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ควรมีแบบทดสอบหรือตัวอย่างประกอบมากน้อยเพียงใดครับ

ควรมีแบบทดสอบ หรือตัวอย่างประกอบมากน้อยเพียงใดครับ

ปรีชา ชื่นวิภาสกุล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2018-05-17 09:44:27 Like 0

น่าจะขึ้นกับความยากง่ายของหัวข้อนั้นๆด้วยไหมคะ รวมทั้งทักษะที่นักศึกษาควรได้จากการเรียนชั่วโมงนั้น

วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา (คณะเภสัชศาสตร์) เมื่อ 2018-05-18 14:45:41 Like

ถ้าเป็นในรายวิชาที่ค่อนข้างยากหรือเป็นสาระสำคัญของเนื้อหาในรายวิชาที่สอน ก็จะมีตัวอย่างประกอบค่อนข้างเยอะเพื่อทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นครับ

ตฤณณวัฒน์ ทองชิต (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2019-06-08 15:18:05 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet