KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การเรียนการสอน ควรมีวิธีการเรียกสติ นศ.ให้กลับสู่บทเรียนหรือไม่ อย่างไร

ขณะสอน นศ.บางคน/หลายๆคน สติหลุด ไม่อยู่กับบทเรียน ควรใช้วิธีการเรียนสติ หรือพักการสอน ณ เวลานั้น ดีหรือไม่ (พัก : ท่านคิดว่ามีผลต่อเด็กที่ตั้งใจเรียนหรือไม่) วิธีการเรียกสติ ควรเป็นอย่างไร เช่น เกมส์ (ลักษณะใด?) ><

อุสา ชินวโร (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2015-07-08 14:04:13 Like 0

ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนค่ะ อาจมีการใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายขึ้น เพื่อสร้างความสนใจ และให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อยากทราบว่าสติที่หลุดของนักศึกษานั้นหลุดไปอยู่กับสิ่งใด ถ้าหากหลุดไปอยู่กับ Smart Phone ก็อาจใช้ Smart Phone ให้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ค่ะ

นปภัช กันแพงศรี (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2015-08-21 11:11:06 Like

อาจารย์สังเกตว่าความสนใจของนักศึกษาไม่ได้จดจ่ออยู่กับบทเรียนของอาจารย์ เป็นส่วนใหญ่ของทั้งห้องหรือไม่ ถ้าใช่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้า เป็นไปได้ว่าอาจจะให้นักศึกษาผ่อนคลาย พักเบรค ลุกไปห้องน้ำ ล้างหน้า ถามความต้องการของนักศึกษา และความพร้อมที่จะไปต่อ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เขาคิดว่าจะส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และถ้าอาจารย์กังวลว่า จะไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็ถามนักศึกษาว่าความรับผิด

ชอบของเขาต้องทำอะไร มาส่ง พยายามหาตัวเลือกให้นักศึกษามีส่วนตัดสินใจในความรับผิดชอบที่เขาต้องเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน ไม่อยากพัก เขาอาจจะเลือกทำกิจกรรมอื่นๆที่อาจารย์ให้ตัวเลือกไว้

วารินทร์ บินโฮเซ็น ดร. (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2015-08-21 14:31:55 Like

เยี่ยมมากค่ะ

ชุติมา เบี้ยวไข่มุข ดร (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) เมื่อ 2015-12-09 14:27:28 Like

เห็นด้วยค่ะว่าให้ลองหลายเทคนิคร่วมกัน แบ่งกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นช่วงย่อยๆ และหลากหลายขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการเล่มเกมส์หรือแข่งขันบ้างก็สนุกดีนะคะ กระตุ้นความอยากเรียนรู้ได้ดี

 

ปาริษา มูสิกะคามะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2018-05-18 12:39:37 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet