KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

1 กิจกรรมได้หลากหลายการเรียนรู้

การเริ่มต้นดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ รพ.อู่ทอง เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ ชมรมอุปกรณ์การแพทย์ RSU เพื่อสังคม และศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้บริการการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้แด่ รพ.อู่ทอง ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯได้จัดการให้มีการนำนักศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องมือแพทย์เข้าการดำเนินงาน การเข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยถือเป็นการฝึกทักษะการทำงานที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาใช้ในการทำงานจริง โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาลที่เข้าไปให้บริการ การทำงานเป็นทีม การประสานงานกับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาจากในห้องเรียนมาสู่ภาคปฏิบัติจริง เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานจากเพื่อนร่วมงานและมีคณาจารย์คอยชี้แนะทางแก้ไข นอกจากนี้ทางคณาจารย์ยังได้แทรกความรู้เรื่องการแยกและการทิ้งขยะมีพิษในโรงพยาบาล ทำให้นักศึกษามีความรู้ทั้งในด้านทักษะในการทำงานมากขึ้นและยังได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบปฎิบัติเชิงบูรณาการในสถานที่จริง และการปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษา การทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ในรายวิชา BME 352 การวัดและการทดสอบอุปกรณ์การแพทย์ อีกด้วย

ปรียา อนุพงษ์องอาจ ผศ. (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2019-03-06 16:51:34 Like 2

เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ​ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้งานจริง​ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง นอกจากนั่นยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะอีกด้วย

อนุชิต นิรภัย (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2019-03-06 17:12:26 Like 1

เห็นด้วยกับกระบวนการและวิธีการจัดการให้ได้ผลลัพท์ในหลายมิติเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดและวางแผนรอบด้านและได้ประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้กับการบริหารจัดการชีวิตประจำวันได้

อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2019-03-06 17:17:53 Like 1

เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ นำความรู้จากห้องเรียนออกไปใช้ปฎิบัติงานในสถานที่จริง เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างทักษะ และ ได้เครือข่าย และเป็นการทำให้หน่วยงานต่างๆตระหนักและเห็นคงามสามารถของนักศึกษาของวิทยาลัยอีกด้วยครับ

สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2019-03-06 17:53:59 Like 1

เป็นกิจกกรมที่ดีมาก เพราะนอกจากจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการฝึกปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านอื่นๆ แก่นักศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีจิตอาสา รวมถึงเรียนรู้งานด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาลนอกเหนือไปจากงานด้านเครื่องมือแพทย์เช่น ระบบงานโรงพยาบาลทั้งระบบอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภีย ระบบสนับสนุนงานทางการแพทย์ต่างๆ   รวมถึงมาตรฐานสถานพยาบาลในด้านต่างๆ อีกด้วย ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีมุมมองที่ชัดเจนมาขึ้นในโลกของการทำงานจริง

ศนิ บุญญกุล (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2019-03-07 10:49:26 Like 1

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานจริง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนอกจากการเรียนทฤษฏีและปฏิบัติในห้องเรียน ทำให้นักศึกษาได้ทักษะ ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

รณชิต ดีปานแก้ว (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2019-03-07 15:33:22 Like 1

กิจกรรมแบบนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่จริง ช่วยนักศึกษาให้มองเห็นภาพการทำงานและการเรียนรู้ได้เยอะเลยนะครับ

กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2019-03-07 15:40:39 Like 1

   เป็นกิจกรรมที่ใช้ผลการเรียน การสอน มาใช้ในประสบการณ์จริง สมารถนำปัญหาที่เจอในการปฏิบัติการ มาศึกษาในชั้นเรียน เพื่อนำไปแก้ปัญหาในการปฎิบัติงานได้

เสมา สอนประสม ผศ. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2019-03-08 12:26:21 Like 1

เป็นกิจกรรมที่ดีครับช่วยเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษาและยังสร้างให้นักศึกษามีจิตสาธาณะครับ

ตฤณณวัฒน์ ทองชิต (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2019-06-08 15:11:47 Like

การเป็นวิธีการสอนจากบรรยายเป็นการทำกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ทำให้เกิดความน่าสนใจ นักศึกษาเกิดความกะตือรือร้น ไม่สามารถอยู่นิ่งได้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แต่สิ่งที่ผู้สอนต้องทำคือ การเป็นโค้ชแนะนำและกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิด แสดงออก เพื่อให้เกิดการแลกเปลียนให้มากที่สุด อีกทั้งผู้สอนจะต้องสรุปประเด็นการเรียนรู้ในแต่ละคร้้งให้นักศึกษาเข้าใจให้ได้

ประเด็น คือ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อนค่ะ

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2019-06-23 08:00:49 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet