KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

นักศึกษาควรจะมีพื้นความรู้ระดับไหน หรือปูพื้นบทเรียนมาก่อนหรือไม่

นักศึกษษควรจะมีพื้นความรู้ระดับไหน หรือปูพื้นบทเรียนมาก่อนหรือไม่?

ปรีชา ชื่นวิภาสกุล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2018-05-15 09:37:54 Like 0

ผมคิดว่านักศึกษาทุกคนควรจะมีความรู้พื้นฐานตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพตรงกับความต้องการของแต่ละคณะและจะเป็นโยชน์ต่อผู้เรียนด้วยครับ

วิสุทธิคุณ วิลาวัลย์ (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2018-05-16 16:11:18 Like 1

นักศึกษาน่าจะมีพื้นความรู้ขั้นพื้นฐานที่แม่นยำมาก่อนเพื่อต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้โดยไม่เสียเวลามากในการทบทวนความรู้พื้นฐาน ที่ผ่านมากนักศึกษาพื้นฐานไม่แม่นยำ ทำให้การต่อยอดค่อนข้างลำบาก มีผลทำให้นักศึกษาเรียนไม่รู้เรื่องไม่อยากเรียน สอบไม่ผ่าน เพราะไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับความรู้เดิมได้ คิดว่าการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานควรจะออกแบบบทเรียนหรือมอบหมายงานให้นักศึกษาสามารถจดจำหรือเข้าใจเนื้อหายากๆที่เรียนให้เข้าใจได้ง่าย อาจให้สรุปความรู้มาเป็นแผนผังความคิดหรือการวาดรูปหรือสรุปทำอะไรก็ได้ที่เป็นหน้าเดียวตามที่เข้าใจเก็บสะสมไว้เป้นเล่มเพื่อสะดวกในการทบทวนน่าจะดีกว่าต้องอ่านหนังสือหลายๆหน้า หรืออาจมีเพลงหรือโคลงกลอนเสริมบทเรียนก็ได้ หรือใครคิดว่ามีวิธีการอื่นที่ดีกว่าก็ลองแชร์ไอเดียได้ค่ะ เอามาแลกเปลี่ยนกัน

ดวงใจ ลิมตโสภณ (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2019-04-10 10:19:12 Like

การให้ความรู้พื้นฐานยังเป็นความสำคัญกับทุกรายวิชา ยังต้องมีอยู่ แต่อาจเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ซึ่งไม่ได้เป็นการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจให้ดูคลิป หรือสื่อที่เกี่ยวข้อง อาจใช้รูปแบบ case study ให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ แล้วครูผู้สอนค่อยมายืนยันหรือเพิ่มเติมภายหลังก็ได้นะคะ

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2019-06-23 16:02:43 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet