KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

นักบัญชี 4.0 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Tableau

สืบเนื่องจากการได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง “การนํา Fin Tech มาใช้ในการสอนวิชา การอํานวยการทางการเงิน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี” คณะบัญชีจึงได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรม ฯลฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนานักบัญชีเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคเปลี่ยนผ่าน นักบัญชีจะต้องมีการพัฒนายกระดับความรู้ความสามรถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะบัญชีจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยเทคโนโลยีที่องค์กรระดับประเทศนิยมใช้ให้กับนักศึกษา โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณ ธงชัย ธรรมโชติ Managing Director บริษัท Knowledge Management System มาให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อการแข่งขันทางธุรกิจ   เครื่องมือข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้   การจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  การแปลงและทำความสะอาดข้อมูล  การสืบค้น  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Tableau

 

 

 

มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์ (คณะบัญชี) เมื่อ 2020-05-05 22:09:29 Like 0


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet