KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาทางด้านการบัญชี

จะเตรียมสอนกันอย่างไร เช่น เราจะใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการให้โจทย์ปัญหาและให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และสังเกตว่านักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มย่อย ใครที่มีทักษะทัง 5 ด้าน ตามที่กำหนดในมคอ. 3 อย่างนี้เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือไม่

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 09:03:11 Like 0

ขอแชร์ นะคะ อาจารย์นิ่ม

-ขอแชร์  “ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”ในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นทั้งการศึกษาในและนอกระบบ คือ เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ( =การจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  หรือ learning experience: L.E.) ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา /ชุมชน ซึ่ง ก็เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นกัน

-สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาก็คือ เป็นการจัดประสบการณ์ ที่ต้องทำให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ในการหันมาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

-ส่วนการเรียนรู้  ในทางการศึกษานั้น ก็หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาก ไม่รู้ เปลี่ยนเป็นรู้  /จากทำไม่เป็น ก็เปลี่ยนเป็นทำให้เป็น /และจากไม่เห็นคุณค่า ก็เปลี่ยนมาเห็นคุณค่า= ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็คือ ทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การสอน 3 ด้าน cognitive, psychomotor/affective  

-สำหรับการวัดผล ก็ต้องวัดเป็นรายบุคคล (เพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน)

-การจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ในบรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษาทั้ง 3 ด้าน ที่ใช้อยู่ในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาความรู้นั้นว่า เราต้องให้ผู้เรียน บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านใด (หากลองวิเคราะห์ Learning outcome 5 ด้านใน มคอ 3 ก็จะพบว่า ก็คือ วัตถุประสงค์การศึกษา 3 ด้าน นั่นเอง )

-Learning experience: L.E. เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น ใช้กับงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจนประสบความสำเร็จ อีกทั้งปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้ใช้ กับการจัดการเรียนการสอนกับอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency-based curriculum)

ลาวัณย์ วิจารณ์ ดร. (วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์) เมื่อ 2021-04-09 23:48:29 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet