KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

เรียนและสอนปฏิบัติการกับผู้ป่วยอย่างไรในยุค ONLINE

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิม มาเป็นการเรียนและการสอบผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีทั้งการเรียนแบบบรรยายและปฏิบัติการ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างกระทันหัน ส่งผลกระทบต่อทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้สอนมักใช้การสอนด้วยโปรแกรม powerpoint หรืออื่นๆ แต่เมื่อเปลี่ยนมาเรียนแบบออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความกังวลใจว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจไม่สามารถสร้างทักษะทางการรักษาผู้ป่วยได้เทียบเท่ากับการเรียนปฏิบัติการแบบเดิม

       ฝ่ายวิชาการมีเป้าหมายหลักคือลดความกังวลดังกล่าว และได้จัดประชุมชีแจงรายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ และตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอนออนไลน์ คือคณะทำงาน ONME ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทำให้อาจารย์ในคณะมีความมั่นใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น ลดความกังวลในการสอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนทุกคนทราบว่ามีคณะทำงานคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำตลอดเวลา เมื่อมีคณะทำงานให้คำปรึกษา ทำให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอน และการสอบได้ชัดเจนมากขึ้น นักศึกษาลดความกังวลใจเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์

       ทางคณะจึงมีรูปแบบการสอนทั้งออนไลน์ที่หลากหลาย สำหรับการดูแลผู้ป่วยช่วงการระบาดของ COVID-19 ทางคณะจึงเริ่มทำโครงการ Telemedicine โดยการประสานงานทั้งโรงพยาบาล ผู้ป่วย และนักศึกษากายภาพบำบัด สร้างระบบการดูแลผุ้ป่วยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งระบบดังกล่าวอาจยังไม่เหมือนกับการดูแลผู้ป่วยช่วงก่อนหน้า แต่อย่างน้อยการมีโอกาสได้ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำและดูแลผู้ป่วยแบบวิดิโอ ออนไลน์ ก็สามารถลดความกังวลของผู้ป่วยลงได้ ทางคณะจึงขอแบ่งปันแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบ telemedicine สำหรับเป็นอีกทางเลือกในช่วงการระบาดของ COVID-19 นี้

เบญจรัตน์ แสงทอง (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2021-05-14 10:55:11 Like 1

Telemedicine ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะ เพราะทำให้นักศึกษายังสามารถฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วย รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวต่างๆ นอกจากนี้ยังทำให้เราเห็นผู้ป่วยเหมือนได้พบเจอกันจริงๆ เห็นถึงสีหน้า ท่าทาง สภาพแวดล้อมต่างๆ ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดผู้ป่วยมากขึ้น เสมือนเจอกันจริงๆ 

 

อภิญญ์การย์ เจริญลาภ (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2021-05-14 11:01:00 Like

ไม่ทราบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ telemedicine มีข้อจำกัดอะไรไหมคะ เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตัวเองค่ะ

อภิญญ์การย์ เจริญลาภ (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2021-05-14 11:02:13 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet