KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การบริหารจัดการทางด้านการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

การเริ่มต้นดำเนินงานโครงการ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ รพ.องค์รักษ์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้บริการการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้แด่ รพ.องค์รักษ์ เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยเริ่มงานวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ทางศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับอาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์จาก ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการให้มีการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากทั้ง 2 สถาบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน เข้าปฏิบัติงานในโครงการนี้ โดยถือเป็นการฝึกทักษะการทำงานที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาใช้ในการทำงานจริง และการปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เรื่องการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ในรายวิชา BME 374 MAINTENANCE ENGINEERING OF BIOMEDICAL INSTRUMENTATIONS โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นหลัก 3 ป. คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยการบริหารงานแบ่งเป็น

 1.การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

2. การบริหารงานทางด้านการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การบริหารงานด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย

ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการสอบเทียบ บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ การบริหารจัดการด้านกำลังคนและเวลา เนื่องจากเวลามีจำกัด สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและเสร็จในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคตทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ในงาน ด้านความรู้ ด้านปัญญา และพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและความผูกพันระหว่าง 2 สถาบันอีกด้วย

ปรียา อนุพงษ์องอาจ ผศ. (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2020-03-26 16:57:34 Like 2

เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับ สามารถให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนมา ไปใช้กับประสบการณ์จริง ร่วมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

อนุชิต นิรภัย (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2020-03-26 19:34:30 Like 2

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก​ นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะเขิงเทคนิคของนศ.​ยังเป็นฝึก​soft skills ในด้านการทำงานร่วมกัน​  จิตอาสา​ ข่วยเหลือสังคม​ซึ่งสอดคล้องกัยแผนพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่​20​ที่นักศึกษาต้องมีทั้ง​EQ และ​IQ เป็นผู้มีความรู้​ คู่คุณธรรม​

ศนิ บุญญกุล (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2020-03-26 19:50:15 Like 2

เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากครับ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากบรบทการทำงานจริง เจอสภาพแวดล้อมในการทำงานจรง

สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2020-03-31 23:56:28 Like 2

เป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ อีกทั้งได้ฝึกทำงานเป็นทีม ในระดับมหาลัย และในชั้นเรียน รวมถึงการเป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ในอนาคต คิดว่ากิจกรรมนี้ควรดำเนินต่อไป และพัฒนากิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักย์ภาพของนักศึกษา ให้มีมากขึ้นต่อไปในอนาคต smiley

พิชิตพล โชติกุลนันทน์ (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2020-04-05 20:08:21 Like

        เมื่อนักศึกษาออกไป ปฎิบัติงานจริง จะได้เห็นความแตกต่างกับภาคทฤษฎี หรือเมื่อเจอปัญหาเมื่อออกไปปฎิบัติงานจริง  ก็สามารถนำทฤษฎีมาช่วยแก้ปัญหา ได้ คือทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎืช่วยเสริมซึ่งกันและกัน     อีกทั้งได้รู้จักการทำงานร่วมกับ นศ.ต่างสถาบัน ซึ่งอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิด ยอมรับความคิดที่แตกต่าง ฝึกให้  นศ. ได้แสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็น กับ นศ.ต่างสถาบัน ซึ่งเมื่อ นศ.จบออกไปปฎิบัติงานก็สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไแปรับใช้ได้

 

เสมา สอนประสม ผศ. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2020-04-05 22:21:59 Like 1


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet