KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

กระทู้ โดย ความคิดเห็น
การบริหารจัดการทางด้านการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปรียา อนุพงษ์องอาจ ผศ. 5
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารเสนเทศมาใช้ในงานด้านธุรการ ศศิธร เกื้อกูล 3
วัดผลนักดนตรีด้วยกระดาษ?! ภาศิณี สกุลสุรรัตน์ 1
การบริหารงานประกันคุณภาพ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. 3
การใช้หลักธรรมสำหรับการบริหาร วันฤดี สุขสงวน ผศ. 2
รู้เรื่องทำได้ สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ 3
กรอกคะแนน Online ร่วมกันด้วย GoogleDoc Malivan Praditteera 3
ผลิตนักบินพาณิชย์ที่พึงประสงค์ให้มีคุณภาพ ด้วยหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำอย่างไร ? Malivan Praditteera 1
5ส เรื่องง่ายๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ Malivan Praditteera 7
คุณลักษณะของ "ผู้สอน" แบบไหนที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล Malivan Praditteera 5


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet