KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ผลิตนักบินพาณิชย์ที่พึงประสงค์ให้มีคุณภาพ ด้วยหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำอย่างไร ?

พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคนิค สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าเรื่อง การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนักบินพาณิชย์ในระดับประเทศและนานาชาติ จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์และความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ต้องอาศัย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง การบริหารองค์การ และธรรมาภิบาล เป็นแนวทางและกรอบแนวคิดเพื่อทำให้การผลิตนักศึกษาให้เป็นนักบินพาณิชย์ในสถาบันการศึกษามีความยั่งยืนได้ตลอดไป ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

Malivan Praditteera เมื่อ 2015-06-02 14:14:24 Like 0

ฟังดูทฤษฎีจังเลยครับ คำถามว่าทำอย่างไรคงต้องตอบให้เห็นว่าลงมือปฏิบัติอย่างไรนะครับ

คำตอบคงยาวมาก

สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2015-06-12 08:21:26 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet