KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารเสนเทศมาใช้ในงานด้านธุรการ

เนื่องด้วยการจัดการสื่อสาร การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล เอกสารภายในคณะฯ มีเป็นจำนวนมากทำให้ยุ่งยากในการสืบค้นหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมทั้งการกระจายข่าวสาร การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความรวดเร็ว ชัดเจนและง่ายต่อการค้นหา สำนักงานเลขานุการคณะฯ จึงได้ปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศน์มาใช้งานต่าง ๆ เพื่อปรับตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 โดยคณะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานเลขานุการคณะฯ ได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานของสำนักงานเลขานุการคณะฯ ในด้านต่างๆ เพื่อมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย และสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ทราบผลแบบ real time  ได้  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษาในคณะฯ รวมไปถึงการสื่อสารจากคณะฯ สู่โลกภายนอกผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อสำคัญในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศศิธร เกื้อกูล (คณะเทคนิคการแพทย์) เมื่อ 2019-06-25 14:42:41 Like 3

เห็นด้วยค่ะ เพราะการนำ 4.0 มาใช้ในงานประจำที่ทำนั้น  ช่วยประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากรได้เป็นอย่างมาก  ตัวอย่างที่นำมาใช้คือการส่งเวียนอีเมล์ภายในคณะฯ เเทนการซีร็อกซ์เอกสารแจก และข้อมูลที่ส่งไปยังถูกบันทึกอยู่ในเมล์เพื่อสามารถเรียกดูได้ในภายหลัง

กิตติญา กล่อมเกลา (คณะทันตแพทยศาสตร์) เมื่อ 2019-06-25 15:00:27 Like 2

เห็นด้วยคะ... การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน ทำให้สามารถเก็บข้อมูล อาทิเช่น การทำประเมินต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Google Form ทำให้รวดเร็ว สะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่าย สรุปผลประเมินได้รวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถลดการใช้งานกระดาษในสำนักงานได้คะ

พรทิภา สุภรวงษ์ (คณะเทคนิคการแพทย์) เมื่อ 2019-06-25 15:06:33 Like 2

google site สามารถพัฒนาได้ง่าย ปรับปรุงรูปแบบ สะดวกในการปรับแต่งข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นความรู้ ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยอยู่ที่อื่นนอกเหนือที่ทำงานก็สามารถโพสได้ทันเหตุการณ์

สุภาภรณ์ หงษ์ยนต์ (คณะเทคนิคการแพทย์) เมื่อ 2019-06-25 15:20:04 Like 1


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet