KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การใช้หลักธรรมสำหรับการบริหาร

ผู้บริหารควรมีหลักธรรมพรมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการทำงาน หรือไม่ ท่านเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นอย่างไร

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-20 20:20:09 Like 0

เห็นด้วยมากที่สุดเลย   ยอมรับว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีเป็นเรื่องยากๆ  จริง  

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-07-15 08:44:46 Like

การเจริญพรหมวิหาร เป็นหลักธรรมที่สมควรนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหรือสถานภาพใด มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ดังพระสูตร (คำสอนของพระพุทธเจ้า) ดังนี้
   เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายใน และอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงําจิตได้ เมื่อใด จิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่น ดํารงอยู่ด้วยดีแล้วในภายใน และอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ครอบงําจิตได้
   เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญ กระทําให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ, กรุณาเจโตวิมุตติ, มุทิตาเจโตวิมุตติ,อุเบกขาเจโตวิมุตติ ทําให้เป็นดุจยาน ทําให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคง สั่งสม ปรารภดีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พ้นแล้วจากอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้น ปราโมทย์ก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทย์แล้ว ปีติก็เกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้ว กายก็สงบรํางับ ผู้มีกายสงบรํางับย่อมเสวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิ
   เธอมีจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่
   มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วย กรุณา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่
   มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่ แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วย มุทิตา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่
   มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่ แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่
   สระโบกขรณี มีน้ำใสจืด เย็นสะอาด มีท่าอันดีน่ารื่นรมย์ ถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกทิศเหนือ ทิศใต้ และจากที่ไหนๆ อันความร้อนแผดเผาเร่าร้อน ลําบาก กระหาย อยากดื่มน้ำ เขามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้ว ก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้ แม้ฉันใดเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เจริญเมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขาอย่างนั้น ย่อมได้ความสงบจิต ณ ภายใน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่ง
   เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผู้มีกําลัง ย่อมเป่าสังข์ให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในเมตตาเจโตวิมุตติ(กรุณาเจโตวิมุตติ..., มุทิตาเจโตวิมุตติ..., อุเบกขาเจโตวิมุตติ...,) ที่เจริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดที่ทําอย่างมีขีดจํากัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในนั้น ก็ฉันนั้นเมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้ เจริญดีแล้ว เมื่อนั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆ ก็จักเดินเป็นสุขในทางนั้นๆ ยืนอยู่ในที่ใดๆ ก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆ นั่งอยู่ในที่ใดๆ ก็จักนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆ นอนอยู่ที่ใดๆ ก็จักนอนเป็นสุขในที่นั้นๆ เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพมาแต่แรกทําให้เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทําให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆปรารภสมาเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง คือ
     หลับเป็นสุข ๑
     ตื่นเป็นสุข ๑
     ไม่ฝันร้าย ๑
     เป็นที่รักของพวกมนุษย์ ๑
     เป็นที่รักของพวกอมนุุษย์ ๑
     เทพยดารักษา ๑
     ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศัสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้น ๑
     จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว ๑
     สีหน้าผุดผ่อง ๑
     ไม่หลงทํากาละ ๑
     เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไป ย่อมเกิดในพรหมโลก ๑
   เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพมาแต่แรกทําให้เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทํา
ให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่างนี้แล.

ผการัตน์ จำปาน้อย (คณะเศรษฐศาสตร์) เมื่อ 2015-08-03 13:44:12 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet