RSU KM Day: 2562ผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562

พิเศษ !! ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จะสุ่มให้รางวัลผู้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ใต้คลิปวิดีโอผลงาน KM (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
English for Lawyers คณะนิติศาสตร์
การเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนักออกแบบชาวต่างชาติ วิทยาลัยการออกแบบ
ทักษะเสริมที่สร้างสรรค์ ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
RIC Language Center วิทยาลัยนานาชาติ
เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
แนวทางการสอนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง และกิจกรรมนอกห้องเรียน สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
การเรียนภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาของ สถาบันการบิน สถาบันการบิน
ขั้นตอนการสอนแบบ Process and Outcome-Based Learning สถาบันภาษาอังกฤษ