RSU KM Day: 2562RSU KM DAY 2020

ผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2562

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คณะบัญชี เรื่อง บัญชี ม รังสิต เปิดโปรแกรมการเรียนการสอน ผ่านแอพลิเคชั่น “Finansia Hero”

คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิทยาลัยดนตรี เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิชาการจากผลงานสร้างสรรค์

คณะบัญชี เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร

ด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สถาบัน Gen.Ed. เรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมวิจักษ์ (RSU 149)

ผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562