RSU KM Day: 2562ผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562

พิเศษ !! ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จะสุ่มให้รางวัลผู้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ใต้คลิปวิดีโอผลงาน KM (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่ โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
การศึกษาและการสอนศิลปะอาเซียนและการประยุกต์ให้ทันสมัย คณะดิจิทัลอาร์ต
Legal Ethic คณะนิติศาสตร์
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้คนขาดจากคนมี คณะบริหารธุรกิจ
การประยุกต์เทคนิคการบูรณาการการสอน คณะบัญชี
การลดขยะพลาสติกภายในคณะรังสีเทคนิค (RTRSU Reduce) คณะรังสีเทคนิค
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชา POL 354 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์
เสริมสร้างผู้นำ สู่การอนุรักษ์ผืนป่า คณะศิลปศาสตร์
VERNADOC เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กระยาสารท : ขนมพื้นบ้านคู่ประวัติศาสตร์ไทย คณะเทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น วิทยาลัยการออกแบบ
กิจกรรมไหว้ครู การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อประกอบภาพและแสงในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวาระสมโภชน์การสถาปนาวัดครบ 150 ปี วิทยาลัยดนตรี
แนวทางการปลูกฝัง วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมบุคลิกภาพ และมารยาทที่พึงประสงค์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
การบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ
แนวคิดการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สิ่งแวดล้อมของบ้านเรา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
โครงการรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมวิจักษ์ (RSU 149) สถาบัน Gen.Ed.
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Management) สถาบัน Gen.Ed.
ทัศนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างแดน ณ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
การสร้างแรงบันดาลใจให้มีความรักการบิน สถาบันการบิน
การนำความรู้ภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในแวดวงพุทธศาสนา สถาบันภาษาอังกฤษ
การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สถาบันเศรษฐศาสตร์
Smart Camp # 35 แกนนำลูกรังสิต จิตอาสา สำนักงานกิจการนักศึกษา