KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2564

ารจัดโครงการ/ หลกัสูตรอบรมระยะส้ัน 

ความสอดคล้องกบัประเดน็ ยุทธศาสตร์/ ประเดน็ การจัดการความรู้ 

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2564